V připadě, že se Vám nedaří uskutečnit Vaše objednávka, je možné ji nahlásit telefonicky v pracovních dnech od 7.30 hod do 15.00 hod na tel. čísle 776 384 446. Děkujeme za Vaši přízeň a budeme se těšit.

Obchodní podmínky

                                                                                   Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

NOVEGA s.r.o. IČ: 62738143 DIČ: CZ62738143

se sídlem: Na Zvonku 870, Liberec 15, 46015

zapsané u Krajského soudu, oddíl C, vložka 8478

email: info@mybesthome.cz  telefon: 776384446

internetové stránky: www.mybesthome.cz

(dále jen „prodávající“)

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese mybesthome.cz (dále je „internetový obchod“).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.

Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky www.mybesthome.cz

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde Zásady práce s vašimi údaji

II. Informace o zboží a cenách

Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České a Slovenské republiky.

Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

III. Užité definice

Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží.

Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení.

Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu.

DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu.

Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi.

Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv.

Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující.

Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.

Obecná ustanovení a poučení.

Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.

Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli v Objednávce budeme tedy považovat za správné a pravdivé.

Na našem E-shopu také poskytujeme přístup k hodnocení Zboží provedenému jinými spotřebiteli. Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a tak jsme schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele.

IV. Uzavření smlouvy a objednávka

Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.

K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“);

Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby, Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží, tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží, způsobu jeho doručení a platby.

Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

V průběhu tvorby Objednávky může až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.

Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi.

Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.

V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.

V některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.

V. Uživatelský účet

Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.

Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.

Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.

Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.

Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než 365 dní nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.

Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

VI. Cenové a platební podmínky, výhrada vlastnického práva

Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též dostupná v Uživatelském úču.

Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:

bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2900702357/2010 vedený u FIO banky

bezhotovostně převodem na bankovní účet pro platby v EUR na bankovní účet prodávajícího IBAN: CZ9520100000002900357258 SWIFT: FIOBCZPPXXX vedený u FIO banky

bezhotovostně platební kartou

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány GO PAY nebo PAY PAL

platbou SKIP Pay - Využitím této metody souhlasíte s obchodními podmínkami  SKIP Pay. Více o zpracování osobních údajů zde.

dobírkou v hotovosti při předání zboží nebo platbou kreditní kartou u kurýra

v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně Novega s.r.o., Na Zvonku 870, Liberec 15

v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru na výdejně zásilek Zásilkovna, Balíkovna,  Parcel shop PPL, Parcel point GLS, Česká pošta, TopTrans.

Platbou „Twisto“ která je poskytována společností Twisto payments a.s., IČ: 01615165, zapsanou v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 (dále jen “Twisto”) na základě postoupení pohledávky na úhradu celkové kupní ceny s prodlouženou splatností na společnost Twisto, a to za podmínek uvedených ve „ “.Kupující volbou služby Twisto prohlašuje, že je svéprávný a starší 18 let a zároveň si je vědom toho, že služba platba “Twisto” je určena pouze osobám splňujícím uvedené požadavky. V případě, že Kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany společnosti Twisto, je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne odeslání zboží či služby. K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením zaslaným elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží či služby Kupujícím nebo využitím služby „Twisto“. Kupující bere na vědomí, že v případě využití služby “Twisto” je tato objednávka závazná a neslouží jako rezervace zboží či služeb. Kupující souhlasí s tím, že volbou služby Twisto v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení žádosti společností Twisto, akceptuje https://www.twisto.cz/podminky/  

Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

V případě, že kupující neuhradí u zvolené platby převodem kupní cenu, je následující den upozorněn formou SMS a emailem o neprovedení platby. Pokud tuto platbu opět neuhradí je opět další den upozorněn na neuhrazenou platbu tzv. 2 výzvou k platbě. Pokud zákazník nezašle platbu ani po druhém upozornění, bude objednávka následně stornována.

Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil. 

VII. Zboží je kupujícímu dodáno:

na adresu určenou kupujícím objednávce nebo prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil – Zásilkovna, Balíkovna,  Parcel shop PPL, Parcel point GLS, Česká pošta, nebo v sídle společnosti Novega s.r.o., Na Zvonku 870, Liberec 15

Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. Prodejce si vyhrazuje případnou změnu dopravce. Jedná se např. o vícerozměrné zásilky jako jsou např. peřiny, obrazy, paletové sezení atd.

Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího. Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží pouze v případě platby v sídle prodávajícího, popřípadě je přiložen k zásilce, pokud kupující nemá email.

V případě, pokud výše poštovného přesahuje hodnotu objednaného zboží, bude tato objednávka zaslána pouze při platbě převodem, popřípadě při platbě platební kartou.

Prodávající a kupující se dohodli, že plně akceptují elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

Dokladem o prodeji je faktura, která bude zaslána elektronicky na email zákazníka zadaný v objednávce. Faktura slouží současně jako dodací a záruční list.

V případě že si kupující objedná výrobek s vlastním rozměrem (např. paletové nebo lavicové sezení), vlastním potiskem (např. povlak na polštář) nebo s vlastní úpravou (např. zkrácení závěsu), je vždy vyžadována platba předem na účet prodávajícího. Po připsání platby je objednávka zadána do výroby. Na tyto výrobky dle vlastních rozměrů a návrhů se neposkytuje již žádná další sleva jak prostřednictvím slevového kupónu, akční slevou, popřípadě slevou v promoční akci. Upozorňujeme naše zákazníky, že na zboží na zakázku vyrobené dle přání spotřebitele, není možné dle zákona uplatnit právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů. 

Slevové kupóny - kupón není přenosný a může být použit pouze jednou při objednání. Slevový kód lze uplatnit pouze ve stanovenou dobu platnosti uvedené na příslušném kupónu a po jeho zadání se celková suma Vaší objednávky automaticky upraví a hodnota slevového kódu odečte. Minimální hodnota objednávky je 200 Kč, pokud není na příslušném reklamním materiálu nebo v dané kampani uvedena jiná minimální hodnota objednávky.

VIII. Odstoupení od kupní smlouvy

K odstoupení od kupní smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží.

Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným jednoznačným způsobem nebo prohlášením (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů, dále telefonickou cestou, popřípadě SMS zprávou nebo jakýmkoliv komunikačním kanálem). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany.

V případě odstoupení od Smlouvy jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu zaslaného zboží k Vám, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.

V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena zboží včetně ceny za dopravu (viz. Článek 1.3.) vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený na odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme, nebo Nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám.

V případě odstoupení od Smlouvy Nám však odpovídáte za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým byste se se Zbožím seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.

My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby dodání. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.  Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce, popřípadě telefonicky a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: 

 1. poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu nebo kupujícím. V tomto případě se jedná o tzv. vlastní návrh motivu např. na polštář, tašku, úprava rozměrů hotového výrobku jako je např. závěs, záclona, vlastní rozměry paletového a lavicového sezení atd.
 3. dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 4. v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, nezmačkané, neopotřebené a neznečištěné v původním obalu. Zboží nesmí být zakouřené, popřípadě nesmí mít zvířecí chlupy. Zboží musí být v původním neroztrženém obalu. S převzatým zbožím se má zákazník možnost seznámit v přiměřené míře. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny v minimální výši 10 %. Kupující musí vždy vrátit kompletní produkt, t.zn. v případě, pokud se produkt skládá z více dílů. V případě, že vrátí pouze část, není možné odstoupit od kupní smlouvy.

Pokud zboží používáte ve 14 denní lhůtě nad obvyklou míru a tím používáním změníte původní nový stav – např. vyprání, žehlení a jiné zacházení s produktem, tak Vám prodávající může strhnout částku, která odpovídá opotřebení, až do výše 50% hodnoty výrobku. Za „snížení hodnoty zboží“ je zákazník odpovědný, pokud k ní došlo při nakládání se zbožím „v rozporu s jeho povahou a vlastnostmi“. Spotřebitel odpovídá podnikateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě, že kupující si produkt – dárek, který je současně prodáván na e-shopu ponechá, bude mu snížena vrácená částka o tuto hodnotu.

Dobírka bývá považována za nadstandardní část dopravy. Pokud bylo možné zboží zaplatit například převodem či kartou online zdarma a Vy jste této možnosti nevyužil(a), nejsme povinni Vám finanční prostředky za dobírku vracet. (oficiální stanovisko ČOI)

Kupující, který nakupuje „na IČO“ – uvede při uzavírání kupní smlouvy jméno své firmy a IČO, je tímto považován za podnikatele a tímto se na něj nevztahuje právo ochrany spotřebitele (např. nemusí být reklamace řešena do 30 dnů, nemá právo na vrácení zboží koupeného přes internet do 14 dnů). V případě, pokud si zboží objedná na dobírku a zboží si nevyzvedne, popřípadě ho odmítne převzít, tak se tímto dopustí hrubého porušení kupní smlouvy. Nepřevzaté zboží bude uskladněno na účet a riziko kupujícího a následně bude vyzván k osobnímu odběru. Pokud není schopen uskutečnit osobní odběr, bude mu zaslána výzva k úhradě objednávky převodem na účet prodávajícího. Pokud tuto částku kupující neuhradí do 7 kalendářních dnů, bude po něm požadována náhrada škody včetně vzniklých nákladu ve výši 10% hodnoty objednaného zboží. V případě, pokud kupující neuhradí pohledávku, bude celá záležitost postoupena advokátní kanceláři SPOLAK advokátní kancelář s.r.o. (spolak.eu) k vymáhání včetně všech dalších nákladů s tím spojených včetně úroků z prodlení ve výši 0,5 % za každý den a nákladů spojených s vymáháním.

Zákon stanovuje obecné pravidlo, že firma nikdy nemůže vystupovat jako spotřebitelV žádném případě nelze na firmu aplikovat zákonná ustanovení poskytující ochranu spotřebitelům. Nakupuje-li zboží firma, prodávající odpovídá ze zákona pouze za vady, které má věc v okamžiku převzetí, i když se tyto vady projeví později. Firma, resp. osoby za ní jednající jsou povinny si zakoupené zboží zkontrolovat a zjištěné vady bez zbytečného odkladu prodávajícímu vytknout

V některých případech je možnost vymezit záruku na zakoupené zboží na základě oboustranné písemné dohody maximálně šest měsíců. 

IX. Doručení zboží, přechod nebezpečí na škody na věci

Zboží Vám bude doručeno způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:

Osobní odběr na Naší provozovně uvedené v seznamu provozoven

Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna, Balíkovna,  Parcel shop PPL, Parcel point GLS, Česká pošta

Doručení na adresu prostřednictvím dopravních společností Česká pošta, PPL, GLS, TopTrans

Zboží je možné doručit v rámci České a Slovenské republiky.

Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.

Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.

V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží na dobírku, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy, případně Zboží uskladnit, za což nám od Vás náleží úplata ve výši zvoleného poštovného. Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

V případě, že Kupující ZAPLACENÉ zboží nepřevezme v souladu s těmito obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním (za uskladnění u Prodávajícího za každý den prodlení ve výši max. 20,- Kč, maximálně však celkem 1000,- Kč nebo do výše kupní ceny, pokud je nižší než 1000 Kč), jakož i dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou, a dále má právo od kupní smlouvy odstoupit.

Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

Nebezpečí škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete přechází na Vás nebezpečí škody na Zboží v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

Pokud bude objednávka zákazníkem NEVYZVEDNUTA, nebo bude VRÁCENA z důvodů, které zavinil zákazník, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů za odeslání zboží. Následně bude zaslána výzva k uhrazení poštovného emailovou a SMS formou. Pokud zákazník neuhradí tuto výzvu, bude mu zaslána zpoplatněná upomínka. Tato zpoplatněná upomínka se skládá z tzv. nadnákladů,, které se skládají z poštovného ve výši 49-69,- Kč dle zvoleného typu výdejního místa, nebo 89,- Kč přes kurýra GLS, 119,- kč přes kurýra PPL, 89,- kč přes Českou poštu přes doručovatele, 159,- přes dopravu TopTrans + manipulační poplatek ve výši 100,- Kč za zaslání výzvy. V případě neuhrazení těchto nákladů budou tyto případy postoupeny advokátní kanceláři SPOLAK advokátní kancelář s.r.o. (spolak.eu) k vymáhání včetně všech dalších nákladů s tím spojených včetně úroků z prodlení ve výši 0,5 % za každý den a nákladů spojených s vymáháním.

V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budeme vždy informovat v případě:

 1. mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;
 2. prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.
 3. Práva z vadného plnění

Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:

 1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
 2. je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme;
 3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;
 4. je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;

množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;

je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat, a odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením smlouvy.

Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů, případně osobně na adrese společnosti prodávajícího. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.

X. Má-li Zboží vadu, máte následující práva:

na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží, nebo na odstranění vady opravou Zboží, ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás.

Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

Dále máte právo na:

přiměřenou slevu z Ceny nebo odstoupení od Smlouvy,

jestliže:

 • odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;
 • se vada projeví opakovaně,
 • je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo
 • je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.

Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.

V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.

Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. Vadou zboží není také např. pokud je u některých produktů uveden ilustrační obrázek vzoru nebo barvy s tím, že je uvedeno - vyobrazený motiv se může lišit jiným rozložením tisku. S tímto je kupující v plné míře srozuměn.

Při převzetí reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení o přijetí reklamace a zašleme Vám informaci na Váš email. Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náklady na vyzvednutí a zaslání hradíme My. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit.

V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.


V případě oprávněné reklamace má kupující povinnost se domluvit s prodávajícím na způsobu převzetí reklamovaného produktu. Prodávající nabídne kupujícímu, že si zboží vyzvedne na vlastní náklady, a to, pokud je produkt do 5 kg – prostřednictvím poboček Zásilkovny, pokud má reklamovaný produkt více než 5 kg – prostřednictvím kurýrní služby GLS.


Pokud je reklamované zboží v hodnotě do 100 kč, reklamace se neřeší výměnou, ale vrácením platby. Reklamaci je kupující povinen oznámit prodávajícímu telefonicky nebo emailem. Následně bude vyzván k zaslání fotodokumentace reklamovaného zboží prostřednictvím emailu. Po zaslání fotodokumentace bude prodávající kontaktovat kupujícího a domluví se s ním na vyřešení tohoto případu - např. vyzvednutí reklamace, případná kompenzace, výměna atd.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XI. Doručování korespondence

Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách objednavky@mybesthome.cz Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

Dokladem o prodeji je faktura, která bude zaslána elektronicky na email zákazníka zadaný v objednávce. Faktura slouží současně jako dodací a záruční list. 

XI.  Řešení sporů se spotřebiteli

Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@novega.cz Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). 

XII. Závěrečná ustanovení

Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. O změně Vás však budeme informovat pouze v případě, že máte vytvořený Uživatelský účet (abyste tuto informaci měli v případě, že budete objednávat nové Zboží, změna však nezakládá právo výpovědi, jelikož nemáme uzavřenou Smlouvu, kterou by bylo možné vypovědět), nebo Vám na základě Smlouvy máme dodávat Zboží pravidelně a opakovaně. Informace o změně Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od Vás do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdržíme výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží, stávají se nové podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na další dodávku Zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď podáte, činí 2 měsíce.

V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1.1.2023

 

Příloha:

Vzorový formulář pro reklamaci : reklamace formulář

Vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy : Formulář pro odstoupení od smlouvy www.mybesthome.cz 2023