V připadě, že se Vám nedaří uskutečnit Vaše objednávka, je možné ji nahlásit telefonicky v pracovních dnech od 7.30 hod do 15.00 hod na tel. čísle 776 384 446. Děkujeme za Vaši přízeň a budeme se těšit.

Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy

Formulář ke stažení:

Formulář pro odstoupení od smlouvy www.mybesthome.cz 2023

K odstoupení od kupní smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží.

Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným jednoznačným způsobem nebo prohlášením (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů, dále telefonickou cestou, popřípadě SMS zprávou nebo jakýmkoliv komunikačním kanálem). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany.

V případě odstoupení od Smlouvy jste povinni Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu zaslaného zboží k Vám, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli.

V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena zboží včetně ceny za dopravu vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený na odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme, nebo Nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám.

V případě odstoupení od Smlouvy Nám však odpovídáte za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým byste se se Zbožím seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.

Jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby dodání. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.  Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce, popřípadě telefonicky a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: 

  1. poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
  2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu nebo kupujícím. V tomto případě se jedná o tzv. vlastní návrh motivu např. na polštář, tašku, úprava rozměrů hotového výrobku jako je např. závěs, záclona, vlastní rozměry paletového a lavicového sezení atd.
  3. dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
  4. v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, nezmačkané, neopotřebené a neznečištěné v původním obalu. Zboží nesmí být zakouřené, popřípadě nesmí mít zvířecí chlupy. Zboží musí být v původním neroztrženém obalu. S převzatým zbožím se má zákazník možnost seznámit v přiměřené míře. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny v minimální výši 10%. Kupující musí vždy vrátit kompletní produkt, t.zn. v případě, pokud se produkt skládá z více dílů. V případě, že vrátí pouze část, není možné odstoupit od kupní smlouvy.

Pokud zboží používáte ve 14 denní lhůtě nad obvyklou míru a tím používáním změníte původní nový stav – např. vyprání, žehlení a jiné zacházení s produktem, tak Vám prodávající může strhnout částku, která odpovídá opotřebení, až do výše 50% hodnoty výrobku. Za „snížení hodnoty zboží“ je zákazník odpovědný, pokud k ní došlo při nakládání se zbožím „v rozporu s jeho povahou a vlastnostmi“. Spotřebitel odpovídá podnikateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě, že kupující si produkt - dárek, který je současně prodáván na eshopu, ponechá, bude mu snížena vrácená částka o tuto hodnotu.

Dobírka bývá považována za nadstandardní část dopravy. Pokud bylo možné zboží zaplatit například převodem či kartou online zdarma a Vy jste této možnosti nevyužil(a), nejsme povinni Vám finanční prostředky za dobírku vracet. (oficiální stanovisko ČOI)

Kupující který nakupuje „na IČO“ – uvede při uzavírání kupní smlouvy jméno své firmy a IČO, je tímto považován za podnikatele a tímto se na něj nevztahuje právo ochrany spotřebitele (např. nemusí být reklamace řešena do 30 dnů, nemá právo na vrácení zboží koupeného přes internet do 14 dnů). V případě, pokud si zboží objedná na dobírku a zboží si nevyzvedne, popřípadě ho odmítne převzít, tak se tímto dopustí hrubého porušení kupní smlouvy. Nepřevzaté zboží bude uskladněno na účet a riziko kupujícího a následně bude vyzván k osobnímu odběru. Pokud není schopen uskutečnit osobní odběr, bude mu zaslána výzva k úhradě objednávky převodem na účet prodávajícího. Pokud tuto částku kupující neuhradí do 7 kalendářních dnů, bude po něm požadována náhrada škody včetně vzniklých nákladu ve výši 10% hodnoty objednaného zboží. V případě, pokud kupující neuhradí pohledávku, bude celá záležitost postoupena advokátní kanceláři SPOLAK advokátní kancelář s.r.o. (spolak.eu) k vymáhání včetně všech dalších nákladů s tím spojených včetně úroků z prodlení ve výši 0,5 % za každý den a nákladů spojených s vymáháním.

Upozorňujeme naše zákazníky, že na zboží na zakázku vyrobené dle přání spotřebitele, není možné dle zákona uplatnit právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů. (v případě že si kupující objedná výrobek s vlastním rozměrem (např. paletové nebo lavicové sezení), vlastním potiskem (např. povlak na polštář) nebo s vlastní úpravou (např. zkrácení závěsů a záclon).